Halina Kubacka

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

KUBACKA HALINA

Dr med. Urodzona 15 stycznia 1911 r. w Sosnowcu, z domu Zielińska. Jako 1O-letnia dziewczynka witała kwiatami i znalazła się w objęciach gen. Józefa Hallera przekraczającego z Wojskiem Polskim most na Brynicy, co na wiele lat utkwiło jej w pamięci, ale i rozwinęło wielkie uczucia patriotyczne, zaangażowanie i poświęcenie się dla społeczeństwa i pracy społecznej. Ukończyła Gimnazjum im. E. Plater w Sosnowcu w 1928 r. Studio- wała na Wydziale Lekarskim Uniwer- sytetu Warszawskiego i uzyskała dyplom w 1934 r. Podjęte wówczas badania morfologiczno-antropolo- giczne zostały uwieńczone obroną pracy doktorskiej w 1936 r. W czasie studiów uprawiała sporty: pływanie, tenis, jazdę konną i łyżwiarstwo, latała aeroplanem. Po studiach odbywała praktyki w Jugosławii i Finlandii oraz przez trzy lata w klinikach warszawskich, poświęcając wiele czasu rozwijającej się elektrokar- diografii i diagnostyce laboratoryjnej. W 1937 r. wróciła do Sosnowca i pracowała tu do końca życia. Począt- kowo była asystentką oddziału wewnętrznego Centralnego Szpitala Ubezpieczalni Społecznej pod kierun- kiem dra Karola Zahorskiego, obsłu- giwała nowo zakupiony aparat EKG. " W roku 1945 była lekarzem szkolnym, aktywnie pracowała w profilaktyce gI1\Ź1icy organizując liczne wyjazdy dzieci do sanatoriów. Była wykła- dowcą w Hufcach Pracy, Żeńskiej Szkole .Rzemiosła, Szkole Gospo- darczej oraz lekarzem zakładowym w Zjednoczeniu Przemysłu Odlewni- czego i współorganizatorem Klubu Sportowego "zagłębie". Od 1947 r. wróciła do pracy w Szpitalu Ubezpie- czalni Społecznej, a w 1949 r. powo- łano ją na ordynatora oddziału wewnętrznego Szpitala nr 1 w Sosno- wcu przy ul. Konrada. Tu zorganizo- wała poradnię kardiologiczną. Pod jej kierunkiem asystenci rozwijali po- szczególne działy oddziału wewnę- trznego - kardiologię-, reumatologię-, analitykę lekarską, endokrynologię-, diabetoskopię-, medycynę przemysło- wą. 14 lekarzy zdobyło I stopień spe- cjalizacji i 8 - n stopień specjalizacji. Większość z nich objęła samodzielne stanowiska. W 1978 r. przeszła na emeryturę i poświęciła się higienie szkolnej. Energiczna, ciągle poszuku- jąca, koleżeńska i gościnna. Cieszyła się wielką życzliwością wychowan- ków i chorych. Członek Towarzystwa Lekar- skiego Zagłębia Dąbrowskiego, a później Sosnowieckiego Koła PTL, wygłaszała referaty, opublikowała kilka prac w prasie lekarskiej. Odzna- czona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, promowana na Członka Honorowego PIL. Zamężna - mąż Józef Kubacki, prof. Śląskiej Akademii Medycznej; matka dwóch synów: Andrzeja - lekarza i Witolda - inż. ceramika. Zmarła 8 grudnia 1994 r. Spoczywa na cmentarzu Małobądz- kim w Sosnowcu.

Opracował EMILIAN KOCOT. Źródła: życiorys własny i wspomnienia H. Kubackiej (w posiadaniu autora); wspomnienia współpracowników; dokumentacja Sosnowieckiego Koła PTL.

Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego